12 november 2013 / 

Promotie Cors Visser over evangelicalen, religie en civil society

Nieuws

Op woensdag 13 november promoveert Cors Visser in de sociale wetenschappen, aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op het proefschrift In de gunst bij het hele volk. Evangelicalen, religie en de civil society.

Het onderzoek van Cors Visser, directeur van ForumC, laat zien dat de lokale ‘evangelicale’ geloofsgemeenschappen een grote invloed hebben. Visser onderzocht gemeenschappen in Nederland, Brazilië en Kenia en zag dat zij een vrije ruimte creëren waarin leden bekrachtigd (empowered) worden om actief te zijn in de samenleving. Zij doen relatief veel vrijwilligerswerk en geven relatief veel geld aan goede doelen.

De vraag is of die inzet beperkt blijft tot de eigen groep en of die inzet alleen directe hulpverlening is of ook gericht op een verbetering van de hele samenleving. Het antwoord op die vraag ligt in de ‘gepercipieerde groepsgrootte’. Naarmate evangelicalen denken dat hun eigen groep in de samenleving groter is, zijn ze geneigd meer buiten de eigen groep te treden en zich ook meer bezig te houden met politiek en andere vormen van actie gericht op verbetering van de samenleving.

De resultaten maken duidelijk dat zowel sociale wetenschappers als beleidsmakers meer aandacht moeten hebben voor de rol van religie in de samenleving. Het geloof en zeker de geloofsgemeenschappen hebben invloed op die samenleving. Spreken over secularisatie is vaak niet terecht en het helpt de wetenschap en het beleid niet vooruit. Verder doen de uitkomsten van dit onderzoek een beroep op evangelicalen om bescheiden te zijn met hun uitspraken over de uitwerking van hun geloof. Via de gemeenschappen is die invloed er wel, maar op concrete standpunten of politieke ambities lijkt het geloof weinig invloed te hebben. Evangelicalen lijken wat betreft waardenpatroon meer op hun buren dan op geloofsgenoten in andere landen. Voor zowel wetenschappers als evangelicalen is dit onderzoek een oproep om paradoxen, schijnbare tegenstellingen, niet bij voorbaat weg te verklaren maar serieus te onderzoeken en te waarderen.

545 miljoen evangelicalen

Het ‘evangelisch’ christendom is een stroming binnen het protestantisme. Deze christenen worden in het Engels evangelicals genoemd, waar in Nederland eerder wordt gesproken over orthodox-protestanten. Onder de groep vallen zowel gelovigen van orthodox- en bevindelijk gereformeerde snit als ‘evangelischen’, baptisten en pinkstergelovigen.

Deze gelovigen stellen de persoonlijke ervaring van de verlossing door Jezus Christus centraal en hechten groot belang aan evangelisatie. Wereldwijd zijn ze een snel groeiende groep met momenteel zo’n 545 miljoen aanhangers. Dat maakt de vraag naar hoe deze groep gelovigen zich verhoudt tot de samenleving relevant. Wat de vraag boeiend maakt, is dat het antwoord bepaald wordt door twee paradoxen (volgens evangelicalen) of tegenstellingen (volgens veel sociale wetenschappers). De eerste paradox gaat over de vraag of iemand tegelijkertijd gericht kan zijn op het bovennatuurlijke en het aardse. De tweede paradox ligt besloten in de titel ‘In de gunst bij het hele volk’. Dit is een citaat uit het Bijbelboek Handelingen dat laat zien dat de eerste christenen in gunst stonden bij het hele volk omdat (paradox) of ondanks (tegenstelling) het feit dat ze gericht zijn op de eigen gemeenschap en God. Visser wilde met zijn onderzoek naar de houding van evangelicalen in de civil society een bijdrage leveren aan de theorievorming over de verhouding tussen religie en civil society.

Meer op de website van de Vrije Universiteit

U kunt het boek bestellen bij ForumC