Geschreven door Robert van Putten en Maarten Vogelaar / 

30 mei 2012 / 

De betekenis van Jezus Christus voor de wetenschap

Opinie

Voor veel mensen is het bestaan van een god niet essentieel. Ze kunnen prima uit de voeten met een wereld die fysisch in elkaar zit en een leven dat toevallig is begonnen. Toch blijven mensen bezig met spiritualiteit en streven ze naar verbetering van hun situatie. In deze bijdrage onderzoeken we wat een aantal kernthema’s uit het christelijk geloof kunnen betekenen in deze zoektocht. Waarom is Jezus Christus cruciaal voor de werkelijkheid? Op welke manier beïnvloedt zijn persoon en verlossingswerk onze levensoriëntatie? Wat voor betekenis heeft Jezus Christus misschien zelfs in de wetenschap?

Realiteit van de zonde

Hoe interpreteren we bijvoorbeeld het kwaad in de werkelijkheid? Is criminaliteit slechts de uitkomst van structurele risicofactoren? In een uitzending van Pauw & Witteman (5 oktober 2011) stelde de Leidse hoogleraar jeugdpsychiatrie Theo Doreleijers dat hersenonderzoek laat zien dat straffen niet helpt, maar een keuze is van en voor de samenleving. Hiermee wordt in feite het bestaan van haat, egoïsme en pijn wetenschappelijk ‘genormaliseerd’. Alsof de mens geen vermogen bezit om andere keuzes te maken of op zijn minst er een moreel oordeel over te vormen.  Als structurele factoren de werkelijkheid gaan beschrijven, wie kan er dan nog verantwoordelijk worden gehouden voor zijn eigen gedrag?

Een kennismaking met Jezus Christus confronteert ons in de eerste plaats met de realiteit van zonde. Het kwaad verdwijnt niet uit de wereld door het te ontkennen. Het bestaan van verslavingen, utopieën en idolen laat zien dat mensen blijven zoeken naar een bestaan of een kracht die hen een ander leven kan geven.

Verlossing

‘Verlossingsdromen’ worden vaak gedragen door het geloof in een maakbare mens of een maakbare toekomst. Maar kan ziekte definitief worden overwonnen? Kunnen we menselijke gebreken oplossen door te sleutelen aan genetische codes? Bekende Franse wetenschappers uit de negentiende eeuw, als Saint-Simon en Comte, geloofden dat de wetenschap de diepere drijfveren en doelstellingen van het menselijk handelen zou blootleggen. De wetenschap zou de weg banen naar collectief geluk.

Wat betekent het geloof in verlossing door Jezus nu in deze discussie?  Veel Bijbelse verhalen tekenen een mens die los van God probeert te leven, maar daarmee een weg bewandelt die tot de ondergang leidt. Vrijheid en autonomie kunnen, zo laten deze verhalen zien, ook leiden tot een verkrampt leven, waarin geprobeerd wordt alles uit de wereld te halen voor een eigen bestaan. Het maakt mensen afhankelijk van de goden die ze eerst zelf hebben gecreëerd. Zelfverlossing werkt niet.

Menswording

Christenen geloven in de ‘menswording’ van Gods Zoon. Jezus Christus was goddelijk en menselijk in één geïntegreerd persoon. Als dit zo is, kan ook ons denken, voelen en kennen daarop gaan lijken. Dit betekent ook dat, als je de werkelijkheid beter wilt begrijpen, je naar de persoon van Jezus Christus kunt kijken, die goddelijk en menselijk  was. 

Christus is niet alleen de sleutel voor menselijke redding, maar bevestigt ook Gods bedoeling met het leven. Hij is de bron en energie van alle dingen, omdat alles in en voor Hem is gemaakt. Als we iets uit de natuur of de geest bestuderen, bestuderen we iets wat gemaakt werd door Jezus Christus. Of onze studie nu betrekking heeft op voorspelbare processen of juist niet: we houden ons bezig met de werkelijkheid van degene die er was ‘vóór alle dingen’. Natuurlijk kunnen mensen hun kennis over de wereld verkeerd gebruiken of transformeren in een afgod. Maar dit doet niets af aan het feit dat de wereld er is door Jezus Christus.

De zoektocht naar de betekenis van Jezus’ verlossing mag elke student binnen zijn eigen vakgebied maken. Het nieuwe koninkrijk van God betekent dynamiek, verandering, transformatie, vernieuwing en bloei. Daarvoor oog en hart te krijgen vraagt meer dan het opdoen van kennis alleen. Het vraagt om geloof en bereidheid om te dienen.

N.a.v. hoofdstuk 7 uit: Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur  (Roel Kuiper, Robert van Putten en Maarten Vogelaar). Dit is een cursusboek voor christenstudenten, uitgegeven door ForumC. Op 7 juni 2012 wordt het gepresenteerd tijdens de  conferentie Durf te Denken met o.a. professor Alister McGrath.

Zie voor meer informatie en aanmelden: www.durftedenken.org

Zie voor dit thema ook: Mark Noll: ‘Geloofsbelijdenis basis voor bezinning’

Robert van Putten en Maarten Vogelaar